Algemene Voorwaarden DuursportCoach

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. a  Evenement: wedstrijden, clinics, trainingen, workshops op het gebied van triatlon, hardlopen, zwemmen of wielrennen in enig jaar door de Organisator georganiseerd
  2. b Trainingsbegeleiding: Fysieke of mentale coaching door Organisator door middel van trainingsschema’s, workshops, clinics, trainingen of andere manieren van communicatie tussen Deelnemer en Organisator.
  3. c  Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement of Trainingsbegeleiding.
  4. d  Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement of Trainingsbegeleiding
  5. e  Organisator: DuursportCoach
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 – Evenement Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het Evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Bij wijziging naar een hogere afstand dient te worden bijbetaald.
 5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s en eventuele betalingen en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 6. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld Organisator merchandise. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.
 8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 – Trainingsbegeleiding Deelname

 1. Deelname aan Trainingsbegeleiding is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van de start van de Trainingsbegeleiding tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan de Trainingsbegeleiding slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende intake formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid. Na de proefperiode dient ook het abonnementsgeld volledig te zijn voldaan voor deelname. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan Trainingsbeleiding geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan Trainingsbegeleiding deel te laten nemen.
 4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Trainsgebeleiding deel te nemen, wordt het betaalde abonnementsgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van het Trainingsbegeleiding pakket waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Bij wijziging naar een hoger pakket Trainingsbegeleiding dient te worden bijbetaald.
 5. De Deelnemer verplicht zich bij definitieve inschrijving tot het betalen van het abonnementsgeld inclusief bestelde extra’s en eventuele betalingen en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 6. Indien Trainingsbelgeiding op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld Organisator merchandise. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. Een besluit van de Organisator om Trainingsbegeleiding geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Evenement en/of Trainingsbegeleiding Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement en/of Trainingsbegeleiding.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement en/of Trainingsbegeleiding. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement en/of Trainingsbegeleiding sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement en/of Trainingsbegeleiding. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van Organisator en de gemeente(n) waarin het Evenement en/of Trainingsbegeleiding plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement en/of Trainingsbegeleiding gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.